top of page

FNH DK Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 29. Januar 2023 kl.13.00 Hos Lone Jørgensen og Jan Christensen, Græse Skolevej 27, 3600 Frederikssund.

Til stede: Bettina Christensen, Anne Christensen, Lone Jørgensen, Frederikke Knudsen, Palle Jensen, Sofie Ostenfeld, Ea Isaksen, Jan Rostgaard, Stig Jensen og Nina Olsen

 

Dagsorden for FNH DK: 

 1. Valg af dirigent.

  1. Bettina Christensen

 2. Valg af stemmeudvalg.

  1. Foregår ved håndsoprækning.

 3. Formandens beretning for det forløbne år 2022. Herunder informeres i forlængelse af informationsmail af den 20.20.2022, om forløb og status på FNH DK i f.t. Seges og FNH SE, og hele pashåndteringen.

  1. Der er en større debat om de forskellige muligheder for at få racepas osv. i forhold til de to løsningsforslag der tidligere har været stillet. Jyderne arbejder fortsat for at få udvidet avlsområdet, men er også åbne for en dansk forening. I distrikt Sjælland og Øerne arbejdes der mere på at tilpasse den danske FNH DK til kravene for at få sin egen avlsorganisation i Danmark, men støtter også op om Jyllands kamp for at få udvidet avlsområdet.

  2. Der er pt mange ukendte i debatten, bl.a. hvad det vil koste os at tilkøbe diverse ydelser fra Sverige, hvor lang tid det vil tage at få godkendt en avlsforening i Danmark – det vil måske være lidt kortere at få det godkendt nu hvor der er en forening i forvejen – osv.

  3. Den er godkendt.

 4. Aflæggelse af årsregnskab for år 2022 til godkendelse.

  1. Regnskabet dækker både FNH distriktet Sjælland og øerne, samt FNH DK da det ville være dyrere at holde to konti og svært at administrere.

  2. Regnskabet er godkendt.

 5. Aflæggelse af budget for år 2023 til godkendelse.

  1. Budgettet er godkendt

 6. Fastsættelse af kontingent. (Blev taget efter punkt 7 de indkomne forslag)

  1. Skal vi ændre det til at kun medlemskab af FNH DK koster 300kr, og derefter at medlemskab af den svenske hovedforening koster 500kr, og ekstra 150kr for FNH DK. Det vil kun kræve en ændring i fakturaens tekst fremover – grunden til at det kun koster 150kr for at få FNH DK oveni er fordi, at det egentlig koster 500SEKR og så vinder vi på kursgevinsten.

  2. Der er også forslag om at lave beløbene om for medlemskab af den svenske hovedforening til 350kr, og medlemskab af FNH DK til 300kr, så beløbene bliver de samme, men fordelingen af indtægter er anderledes.

  3. Skal vi evt. ændre til at medlemskab FNH DK koster 150kr, og at medlemskab af distrikt Sjælland og Øerne koster 150kr.

  4. Der er enighed om at beløbene forbliver overordnet som pt, det er kun teksten til fakturaerne der skal ændres.

  5. FNH DK er en del af SEGES og har arrangementer i DK

  6. FNH SE er hovedorganisation til distrikt Sjælland og Øerne, som giver adgang til blade, hoppestambog og kåring.

  7. Vi beslutter at medlems skabene fremover hedder enten FNH DK og koster 300kr, eller et dobbelt medlemskab, som kommer til at koste 250kr for FNH DK og 400kr til FNH SE.

  8. Det godkendes.

 7. Indkommende forslag

  1. I forbindelse med FNH SE's ønske om, at vi skal lave en dansk søsterforening til deres svenske FNH SE og udarbejde en samarbejdsaftale mellem vores søsterforening og FNH SE om bl.a. pashåndtering og stambogsføring, har bestyrelsen følgende forslag til ændringer i vedtægterne for FNH DK

  2. I paragraf 1, ændres teksten ” Foreningen Nordsvensk Hest Danmark er et distrikt under Svensk Riksforbund For nordsvenske Brugsheste, og er underlagt deres avls mål.” i stedet til at hedde: ” Foreningen Nordsvensk Hest Danmark er et søsterforbund til Svensk Riksforbund for nordsvenske brugsheste, og er underlagt deres avls mål.

   1. Den er godkendt.

  3. I paragraf 3, ændres teksten ”Medlemskontingentet, fastsættes af generalforsamlingen, og skal indeholde medlemskab til Riksforeningen Nordsvensk Hest i Sverige.” ændres til ”Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen”.

   1. Der er debat om emnet da vi så skal separere de to kontingenter mere. Det vil også kræve at vi kigger på punkt 6 fastsættelse af kontingentet i generalforsamlingen for distrikt Sjælland og øerne igen.

   2. Der er også tvivl om hvordan vi skal fordele beløbet hvis vi på et tidspunkt får Jylland med i FNH.

   3. Den er godkendt.

  4. I paragraf 6, ændres teksten "Valg gælder for 2 år" ændres til "Valg gælder for 4 år".  

   1. Den er godkendt.

 8. Valg af bestyrelse jf. § 6. I 2023 er Frederikke på valg, Frederikke modtager genvalg.

  1. Frederikke bliver genvalgt.

 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

  1. Stig Jensen stiller op som den eneste og bliver valgt.

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  1. Lone Hvid Jensen vil gerne fortsætte og er valgt til det.

  2. Ea Isaksen vil gerne være revisorsuppleant og er valgt til det.

 11. Eventuelt.

  1. Der er intet.

Referent: Bettina Christensen

bottom of page