top of page

FNH DK Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er:      Foreningen Nordsvensk hest Danmark

Foreningens formål er:   At fremme og støtte kendskabet til den Nordsvenske hest, ved at drive enhver form for aktivitet, der tjener dette formål.

Sverige er moderland for racen. Foreningen Nordsvensk Hest Danmark er et søsterforbund til Svensk Riksforbund for nordsvenske brugsheste, og er underlagt deres avls mål.

Registreringen foregår i Sverige, der foregår efter gældende under det Svenske Riksforbund For Nordsvenske Brugsheste. Der afholdes sommer kåring/ premiering i Danmark hvert år med dommere godkendt af Svensk Riksforbund For nordsvenskeBrugsheste. Fortrinsvis skiftevis på Sjælland og i Jylland. 

Foreningen Nordsvensk Hest Danmark er medlem af Landskontoret For Heste i Danmark.

 

§ 2.

I foreningen kan som medlemmer optages:

1.       1.                           Alle som enten ejer, eller har interesse i den Nordsvenske hest.

Ansøgning om optagelse, skal ske med en mail til sekretæren med informationer om navn, adresse, telefonnummer, samt evt. med informationer om hesten.

Medlemskabet gælder fra den dato indmeldelsen og kontingentet foreligger. Nægtelse af optagelse kan af den pågældende indbringelse for den førstkommende generalforsamling, der kan ændre bestyrelsens afgørelse.

Udmeldelse kan kun ske til udløbet af et regnskabsår, og udmeldelsen er først gældende når bestyrelsen har modtaget udmeldelsen skriftlig fra medlemmet.

 

§ 3.

Foreningens økonomiske forhold.

Medlems kontingentet, fastsættes af generalforsamlingen.

Medlems kontingent opkræves helårligt i januar, med betaling i slutningen af januar. Restance medfører at medlemmet udelukkes fra at deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer til restancen er betalt. Restance i et halvt år vil betyde automatisk udmeldelse af medlemmet.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse af foreningens ejendomme.

For foreningens forpligtigelser hæfter kun foreningens formue.

Intet medlem har krav på foreningens eventuelle formue.

Foreningen tegnes af mindst to medlemmer af bestyrelsen.

En enig bestyrelse må højest benytte 75 % af foreningens kapital til materialeindkøb.

 

 

§ 4.

Eksklusion af medlemmer.

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra deltagelse i foreningens arrangementer, når medlemmets optræden i eller udenfor foreningen – er eller har været af en sådan art at foreningens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelse ikke fandt sted.

For at udelukkelse skal være gyldig kræves at beslutningen vedtages på et bestyrelsesmøde hvor mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for eksklusion.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal forelægges til godkendelse ved førstkommende generalforsamling, der endeligt afgør om medlemmet skal ekskluderes af foreningen.

 

 

§ 5

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. Februar. Den indkaldes skriftlig af bestyrelsen med angivelse af sted og dagsorden til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling skal være sekretæren i hænde senest d. 15. december og vedlægges dagsorden i fuld ordlyd.

Sager der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

1.                                       Valg af dirigent

2.                                       Valg af stemmeudvalg

3.                                       Formandens beretning for det forløbne år

4.                                       Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

5.                                       Aflæggelse af budget til godkendelse

6.                                       Fastsættelse af kontingent

7.                                       Indkommende forslag

8.                                       Valg af bestyrelse jf. § 6

9.                                       Valg af bestyrelsessuppleanter

10.                                   Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

11.                                   Eventuelt

 

 Generalforsamlingen vælger en dirigent der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre 5 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang og alle medlemmer over 15 år har en stemme såfremt kontingent er betalt dog kun 2 stemmer pr. husstand. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end en fuldmagt, der overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen (jf. § 8) kræves dog at mindst 2/3 dele af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 dele af disse stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 dele af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men i øvrige 2/3 dele af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme frist som den ordinære den afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendig eller efter at mindst 2/3 dele af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling.

 

   
§ 6.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv jf. dog § 5.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformand som formand indtil næste generalforsamling.

Valg gælder for 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at formanden og 2 medlemmer afgår i lige år og kasserer og 1 medlemmer i ulige år. – genvalg kan finde sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplerer sig selv indtil først kommende generalforsamling.

Der kan ikke sidde 2 eller flere fra samme husstand/familie i bestyrelsen.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtigelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer hvori blandt formanden eller næstformanden er til stede.

Ved stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende.

Der afholdes møde så ofte formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 

§ 7.

Revision og regnskab.

Generalforsamlingen vælger 1 kasserer og 2 revisorer. – genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår foreningens års regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsen nærmere bestemmelser, og forvisset sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal til stiles revisorerne og skal af disse være revideret så betids, at årsregnskabet med revisorpåtegning kan udleveres på generalforsamlingen.

 

§ 8.

Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler, jf. § 5.

Den generalforsamling, der træffer beslutningen om foreningens opløsning, træffer beslutning om, hvorledes midlerne anvendes.

bottom of page