top of page

Distriktets Vedtægter

§ 1.

Navnet er:

Distrikt Sjælland og Øerne

Formålet er:

At fremme Nordsvensk Brugshesteavl

At arbejde for spredning og anvendelse inden for forskellige områder    inden for distriktet at arrangere kåringAt om muligt selv eller i samarbejde med andre og lave arrangementer vedr. hestepleje, opvisninger, kørsel, ridning mm.  


§ 2.  

I distriktet kan enhver optages med interesse for den nordsvenske brugshest.

§ 3.

Informationsbidrag:  Hvert medlem betaler et beløb bestemt af generalforsamlingen til betaling af SEGES for Nordsvensk Brugshest Danmark, og information om arrangementer og lignende i Distriktet. Der kan betales på Distriktets bankkonto eller på Generalforsamlingen. Betaler man ikke informationsbidraget til distriktet kan man ikke forvente at få informationer om hvad der sker i distriktet, eller deltagelse i arrangementer kan koste mere end for dem der betaler informationsbidraget. 

§ 4.

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er distriktets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. Februar. Den indkaldes skriftlig af bestyrelsen med angivelse af sted og dagsorden til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling skal være sekretæren i hænde senest d. 15. december og vedlægges dagsorden i fuld ordlyd.

Sager der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

1.                                       Valg af dirigent

2.                                       Valg af stemmeudvalg

3.                                       Formandens beretning for det forløbne år

4.                                       Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

5.                                       Aflæggelse af budget til godkendelse

6.                                       Fastsættelse af informationsbidrag

7.                                       Indkommende forslag

8.                                       Valg af bestyrelse jf. § 5.

9.                                       Valg af bestyrelsessuppleanter

10.                                   Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

11.                                   valg af fuldmægtige til FNH (mandatperiode 4 år)

12.                                   Valg af fuldmægtige suppleanter tilFNH (mandatperiode 4 år) 
13.                                  Eventuelt bla. med spørgsmål   vedrører foreningen og den nordsvenske Brugshesteavl indenfor distriktets virksomhedsområde.

 

 Generalforsamlingen vælger en dirigent der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre nogen medlemmer på generalforsamlingen måtte ville have skriftlig afstemning.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang og alle medlemmer over 15 år har en stemme såfremt kontingent til FNH Sverige er betalt dog kun 1 stemmer pr. husstand. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end en fuldmagt, der overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kræves dog at mindst 2/3 dele af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 dele af disse stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 dele af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men i øvrige 2/3 dele af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme frist som den ordinære den afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendig eller efter at mindst 2/3 dele af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling.


§ 5.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv jf. dog § 4.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformand som formand indtil næste generalforsamling.

Valg gælder for 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at formanden og 2 medlemmer afgår i lige år og kasserer og 2 medlemmer i ulige år. – genvalg kan finde sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplerer sig selv indtil først kommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender herunder dens formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtigelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer hvori blandt formanden eller næstformanden er til stede.

Ved stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende.


§ 6.

Revision og regnskab.

Generalforsamlingen vælger 1 kasserer og 1 revisor og 1 revisor suppleant – genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår foreningens års regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsen nærmere bestemmelser, og forvisset sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal til stiles revisorerne og skal af disse være revideret så betids, at årsregnskabet med revisorpåtegning kan udleveres på generalforsamlingen.


§ 7.

Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler, jf. § 4.

Den generalforsamling, der træffer beslutningen om foreningens opløsning, træffer beslutning om, hvorledes midlerne anvendes.

bottom of page